การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของทุเรียนพื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exNapus Sirisuntornlak, "Pollination and fruit set in durian 'Monthong' at various times and with various methods of pollination", Acta Horticulturae, ปีที่ 1189, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 121-126
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์, exWalich Panichattra , exPakkathon Labboriboon, "Effect of Uniconazole on Flowering, Yield and Fruit Quality in Durian", The international symposium on tropical and subtropical fruits, 19 ธันวาคม 2011 - 22 มีนาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย