การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ. ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก, "Tapping wounded patterns and lacquer sap exudation behavior in Gluta laccifera (Pierre) Ding Hou", International Conference on Study of oriental lacquer initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for the revitalization of Thai wisdom, 21 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นิเวศแหล่งกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติของต้นรักใหญ่ในประเทศไทย", ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 , 24 - 25 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย