การสกัดสีและตรวจสอบความเป็นพิษในระดับยีนของสีที่สกัดจากพืชและไซยาโนแบคทีเรียเพื่อพัฒนาไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม