การศึกษาอิทธิพลของการฉายรังสีเพื่อให้เกิดพันธะเชื่อมโยงแบบร่างแหในเฟสยางของโพลิเมอร์ผสมระหว่าง polylactic acid กับ epoxidized natural rubber

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "The Properties of Polymer Blends between Poly(lactic) Acid and Epoxidized Natural Rubber Irradiated in the Rubber Phase", Proceedings of the 17th IAPRI World Conference on Packaging, 12 ตุลาคม - 15 ธันวาคม 2010, Tianjin อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรัตนวรรณ มกรพันธุ์, "คุณสมบัติเชิงความร้อนของพอลิ(แลคติก แอซิด)/ยางธรรมชาติอิพอกไซด์/ออร์กาโนเคลย์ นาโนคอมโพสิท ", The Proceeding of 48th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ - 5 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2008 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, "ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอะลิเฟติก โพลีเอสเทอร์ที่สามารถเสื่อมสลายได้ทางชีวภาพและกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว", สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2008