การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้หอม: ศึกษาความเป็นพิษ และระบบเอนไซม์ทำลายพิษ

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Botanical Insecticides in Thailand: Hopes and Hindrances", Biopesticide International, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 75-99
2008 exPhowichit S, exBuatippawan S, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities studies.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 611-619
Publish Year International Conference 2
2010 exSutipa Arsirapoj, exChaiwud Sudthonghong, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Amanranthus viridus extract on guppies, Poecilia reticulata", 62nd International Symposium on Crop protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Impac of Botanical Extracts derived from Leaf Extracts Melia azedarach L.(Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (AMARANTHACEAE) on population of Spodoptera exigua(Hubner)(Leppidoptera : Noctuidae) and Detoxification enzyme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม