ภูมิทัศน์ของเมืองกับพื้นที่สีเขียว : มูลค่าของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "มูลค่าของพื้นที่สีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 1-15
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "Valuation of Urban Green Space in Bangkok, Thailand", The Asian Conference on Sustainability, Energy & the Environment. The Asian Conference on the Social Sciences 2011, 5 มิถุนายน 2011, โอซากา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2016 exกฤษฎา ติยวิวัฒนานุกูล, inดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มของนักท่องเที่ยวในการบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวบนเกาะเสม็ด", การประชุมวิชาการในการนาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10 ประจาปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 13 พฤษภาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย