ศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตกล้วยไม้สกุลหวายในช่วงฤดูร้อน