สมดุลการแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และความต้องการน้ำของพื้นที่ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง