ออกแบบและพัฒนาหลอดตรวจวัดอาร์ซินิคอย่างง่ายและรวดเร็ว