การจำลองการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ที่ตกผลึกภายใต้สภาวะอุณหภูมิไม่คงที่

Publish Year National Journal 1
2008 exUthane Nanthapoolsub, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nucleation Process on Crystallization Kinetics and Morphological Development during Polymer Crystallization: A Monte Carlo Study", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 245-254
Publish Year International Conference 2
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exLertchyut Niyomthamkij, exPimpaphon Sae-Tia, "A Monte Carlo Simulation of Morphological Development during Isothermal Crystallization of s-PP: Effect of Polymer Thickness", Advances in Polymer Science and Technology , 8 - 10 กรกฎาคม 2009, Linz สาธารณรัฐออสเตรีย
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exUthane Nanthapoolsub, "A Monte Carlo Study on Non-isothermal Crystallization: Effect of Cooling Rate on Morphological Development ", International Conference on Polyolefin Characterization 2008, 14 - 17 กันยายน 2008, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 3
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exNantapunsup U, "Simulation of Morphological Development: Effect of Simultaneous Nucleation Rate and Growth Rate", Meeting of Modelling and Simulation Society of Thailand, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exNanthapoolsub U, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "A Study on the Effect of Nucleation Process on Crystallization Kinetics and Morphological Development", The 18th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference , 20 - 21 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNantapunsup U, inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nucleation Rate and Growth Rate on Crystallization Kinetics and Morphological Development of Polymer", The 17th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference., 29 - 30 ตุลาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย