การใช้เทคนิคทางเซลล์วิทยา และ RAPD ร่วมกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพื่อตรวจสอบความแตกต่างระหว่างชนิดของสาหร่ายวุ้น Gracilaria changii, G. firma, G. salicornia และอะเดลโฟพาราไซด์

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inนางพัชรี อำรุง, "ADELPHOPARASITIC AND ENDOPHYTIC MICROBES IN GRACILARIA SALICORNIA (C. AGARDH) DAWSON FROM THAILAND", PHYCOLOGIA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2009, หน้า 53
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inนางพัชรี อำรุง, "Adelphoparasitic and endophytic microbes in Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson from Thailand", 9th International Phycological Congress, 2 - 8 สิงหาคม 2009, Tokyo ญี่ปุ่น