การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำสารสารฟอกสีใช้แล้วของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์ม ใบมันสำปะหลัง และกากมันสำปะหลังไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอาหารปลาสวยงาม