การตรวจสอบสารตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดโดยการใช้ Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพและการตรวจหาสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสด ", วารสารวิชาการเกษตร (Thai Agricultural Research Journal), ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 231-244
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "การป้องกันสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย