Conference

Article
การป้องกันสารกำจัดวัชพืชตกค้างในการผลิตถั่วเหลืองฝักสดเพื่อการส่งออก
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
Class
ชาติ
Date
24 - 26 พฤศจิกายน 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-