การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการประยุกต์ใช้ Liquid Crystals เพื่อการใช้งานทางด้านอุตสาหกรรม, วิศวกรรม และชีวการแพทย์

Publish Year National Conference 3
2012 exนายฉัตรชัย ทรงนภาวุฒิกุล, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและพัฒนากระจกอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีผลึกเหลว", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 26, 13 - 14 ธันวาคม 2012, ปทุมธานี ประเทศไทย
2009 exAyudh Mapairoje Paleebut, inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเพิ่มสัมประสิทธิ์การพาความร้อนของการไหลในท่อสี่เหลี่ยมที่มีการติดตั้ง swirler โดยใช้ผลึกเหลว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inดร.ชวลิต กิตติชัยการ, รองศาสตราจารย์, exTemboonkiat S., exPaleebut A. , "A Study of Convective Heat Transfer Coefficient and Pressure Drop in Solar Air Heater Using Thermochromic Liquid Crystals", The 4th Conference on Energy Network of Thailand, 14 - 16 พฤษภาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย