หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทย ในภาคตะวันตก

Publish Year International Journal 3
2010 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, exนันทกา แสงจันทร์, exกฤษณะ ภานุวาส, "หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรในภาคตะวันตก ประเทศไทย", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 173-180
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส. นันทกา แสงจันทร์, exนาย กฤษณะ ภานุวาส, "หลักคิดและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคตะวันตก", Journal of Developments in Sustainable Agriculture (ONLINE), ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 173-180
2009 inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ, exนส.นันทกา แสงจันทร์, exนายกฤษณะ ภานุวาส, "Principal Thoughts and Practices on Debt Solutions for Farmers in the Western Region of Thailand", Journal of Developments in Sustainable Agriculture, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 173-180