การศึกษาเชิงพรรณาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย