การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร

Publish Year National Conference 1
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย