Conference

การประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่น
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตองุ่นพันธุ์ดี และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเกษตร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไร่องุ่นพรมชน การใช้ประโยชน์ :การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 ปี 2550 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) การฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีการผลิตองุ่น ปี 2549 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โครงการต้นกล้าอาชีพ 2552 จำนวน 3 รุ่น (ไร่องุ่นพรมชน) ปี2552 ,10 พ.ค. 2006 - 20 ก.ย. 2009