การสร้างสื่อซีดีรอมเพื่อการเรียนรู้ศัพท์สำนวนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจด้วยตนเอง

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.สร้อยสุดา ณ ระนอง, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, exอาจารย์นพวรรณ บุญสม, "Creating a CD-ROM for Self Study Japanese Vocabulary and Expression Learning in Japanese for Business", The Third CLS International Conference CLaSIC 2008: Media in Foreign Language Teaching and Learning, 6 ธันวาคม 2008, สาธารณรัฐสิงคโปร์