การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม

Publish Year International Conference 1
2008 exWatchapon Rojanaratanangkule, exPramote Dechaumphai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exEkachai Juntasaro, "Direct Numerical Simulation of Turbulent Flow in a Square Microduct using Latiice Boltzmann Method", International Conference on Mesoscopic Methods in Engineering and Science (ICMMES 2008), 16 - 20 มิถุนายน 2008, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์