การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม

Publish Year International Journal 4
2009 exTongkratoke, A, exChinnarasri, C, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exDechaumphai, P, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillways", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 401-409
2009 exChatcharin Sitprasert, exPramote Dechaumphai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "A Thermal Conductivity Model for Nanofluids Including Effect of the Temperature-Dependent Interfacial Layer", Journal of Nanoparticle Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2009, หน้า 1465-1476
2007 exAKARAPOL MEESIT, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Application of Adaptive Mesh Refinement Method for Complex Flows in Clean Rooms", International Journal of Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 155-163
2007 exSiriboonluckul, N, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Turbulence modelling for wall-bounded particle-laden flow with separation", INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 331-338
Publish Year National Conference 2
2007 exKiattisak Ngiamsoongnirn, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, exPutchong Utthayopas, exEkachai Juntasaro, "Multigrid Implementation in Computation of Turbulent Natural Convection in an Enclosure with Installed Partitions", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 exอมรินทร์ ต้องกระโทก, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, exเอกชัย จันทสาโร, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองเชิงตัวเลขสำหรับอาคารระบายน้ำล้นชนิดขั้นบันไดด้วยวิธี Large Eddy Simulation", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (ME-NETT 21), 17 - 19 ตุลาคม 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2021 inดร.ประชากร แก้วเขียว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, inดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์, "ใบจักรเรือ", Kasetsart University, 2021