การเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเพื่อช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม

Publish Year International Journal 4
2009 exTongkratoke, A, exChinnarasri, C, inดร.อดิชัย พรพรหมินทร์, รองศาสตราจารย์, exDechaumphai, P, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Non-linear turbulence models for multiphase recirculating free-surface flow over stepped spillways", INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2009, หน้า 401-409
2009 exChatcharin Sitprasert, exPramote Dechaumphai, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "A Thermal Conductivity Model for Nanofluids Including Effect of the Temperature-Dependent Interfacial Layer", Journal of Nanoparticle Research, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2009, หน้า 1465-1476
2007 exAKARAPOL MEESIT, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Application of Adaptive Mesh Refinement Method for Complex Flows in Clean Rooms", International Journal of Computational Fluid Dynamics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 155-163
2007 exSiriboonluckul, N, inดร.วรางค์รัตน์ จันทสาโร, รองศาสตราจารย์, "Turbulence modelling for wall-bounded particle-laden flow with separation", INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2007, หน้า 331-338