เปรียบเทียบประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน