การมีชีวิตและคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียแช่เย็น

Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์, "การมีชีวิตของอาร์ทีเมียแช่เย็น", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย