การศึกษาคุณลักษณะของน้ำมันกฤษณา เพื่อกำหนดชั้นคุณภาพเพื่อการค้า