การประยุกต์เถ้าชานอ้อยเพื่อใช้งานก่อสร้างอย่างยั่งยืน

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Bagasse ash: Effect of Pozzolanic Activity and Application in Cement Use Aspect", The 3rd ACF International Conference-ACF/VCA 2008, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, HoChimin City, Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2008 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Development of Concrete Flooring Tiles By Wastes,Bagasse Ash and Fly Ash,For Replacing Type I Portland Cement", The 3rd ACF Inteernational Conferance-ACF/VCA 2008 Ho Chi Minh city Vietnam, 11 - 13 พฤศจิกายน 2008, Ho Chi Minh city Vietnam สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Publish Year National Conference 2
2005 exอาทิมา ดวงจันทร์ , inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "คอนกรีตบล็อกผสมเถ้าชานอ้อย", การประชุมโยธาแห่งชาติครั้งที่สิบ, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2004 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exอาทิมา ดวงจันทร์ , "ดรรชนีความเป็นปอซโซลานของเถ้าชานอ้อยและความต้องการน้ำ", the Second Concrete National Conference, 27 - 29 ตุลาคม 2004, เชียงใหม่ ประเทศไทย