การศึกษาติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

Publish Year National Conference 2
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exนิธิมา ศาลากิจ, exอภิญญา ปานโชติ, "การแปรผันตามฤดูกาลของปริมาณแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี", เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน , 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกสร เทียรพิสุทธิ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exฐิติมา นิยมศิลป์ชัย, exนิติมา ศาลากิจ, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3, 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย