Conference

การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3
ชาติ
30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007
ชลบุรี ประเทศไทย
-
-