การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้ตัวแบบปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี

Publish Year National Conference 1
2023 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัลยา จำปาศรี, "การจัดการเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายส่งน้ำดื่มแห่งหนึ่ง", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 8, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ชลบุรี ประเทศไทย