ความลึกที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการบำบัดทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง

Publish Year National Conference 4
2024 exนางสาวชาลิสา ทัศนาธร, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสถาปัตย์ สเน่หา, inนายภาคิน มาสกุลรัตน์, อาจารย์, "Chemically and biologically changing in the oxidation pond system for municipal wastewater treatment", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exจินต์จุฑา นาคขุนทุด, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชาลิสา ทัศนาธร, "ผลของความลึกต่อออกซิเจนละลายน้ำและกระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exมณินทร ภรัตนาอรุณ, exธนาทิพย์ กันศรี, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชาลิสา ทัศนาธร, exจินต์จุฑา นาคขุนทด, "อิทธิพลของรังสีแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอโรบิคแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบ่อผึ่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 exต้นน้ำ คลอดแคล้ว, exปิยนุช เงางาม, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ชาลิสา ทัศนาธร, exจินต์จุฑา นาคขุนทด, exมัลลิกา ศรีชมภู, "อิทธิพลของรังสีแสงอาทิตย์ต่อประสิทธิภาพการบําบัดไนโตรเจนในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62, 5 - 7 มีนาคม 2024, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย