โครงการศึกษาผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหล