นวัตกรรมวัสดุก่อผนังอาคารเฮมพ์กรีตพร้อมตกแต่งผิวด้วยแกนกัญชงของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์