การพัฒนาแผ่นช่วยลุกด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะลุกนั่งยาก