การจัดการคลังสินค้ายั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี