Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2556
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  ABC AnalysisFast Mover Closest to the DoorKey Performance Indicators)Linear ProgrammingProduct LocationSustainableVisual Controlการขนส่งสินค้าทางทะเลการจัดการคลังสินค้าการจัดการอย่างยั่งยืนการจัดวางตำแหน่งสินค้าการบริหารจัดการความเสี่ยงเกษตรกรชาวไร่อ้อยความรับผิดชอบต่อสังคมตัวชี้วัด (Warehouse Managementโปรแกรมจำลองสถานการณ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลโลจิสติกส์ทางทะเล บริษัทตัวแทนเรือขนส่งสินค้าทางทะเลแบบไม่ประจำเส้นทาง ประมาณการวันที่เรือมาถึงหลักการการควบคุมด้วยการมองเห็นหลักการของตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นหลักการวิเคราะห์สินค้าคงคลังตามแนวคิด ABC Analysisหลักการสินค้าเคลื่อนไหวเร็ววางไว้ใกล้ประตู

  Interest

  การขนส่งสินค้าทางทะเล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 1 เรื่อง (นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)