Person Image

  Education

  • บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย, 2553
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Operation management), ไทย, 2559

  Expertise Cloud

  Analytical Hirarchy Process (AHP)and Reorder PointCovid 19Demand ForecastingDrop-Off Service PointsEconomic Order QuantityEconomic Order Quantity and Reorder pointForecastingFulfillment WarehouseInventoryKey Performance Indicators)Location SelectionLocation Selection Factorsonline retailersRisk ManagementService QualitySupply Chain Continuity planSupply Chain ManagementSustainableกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP)การจัดการคลังสินค้า การจัดการความเสี่ยงการจัดการโซ่อุปทานการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการอย่างยั่งยืนการจัดเก็บขยะมูลฝอยการบริหารโครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงการประเมินศักยภาพของประเทศ / องค์ประกอบของศูนย์กลางโลจิสติกส์ / ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การพยากรณ์การเลือกทำเลที่ตั้งการวางแผนจัดเส้นทางเดินรถการสั่งซื้อที่ประหยัดเกษตรกรชาวไร่อ้อยคลังสินค้าออนไลน์ความรับผิดชอบต่อสังคมคุณภาพการให้บริการโควิด 19จุดสั่งซื้อจุดให้บริการขนส่ง Drop-Offตัวชี้วัด (Warehouse Managementปัจจัยในการเลือกทำเลที่ตั้งผลผลิตอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาลแผนความต่อเนื่องของโซ่อุปทานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร้านค้าออนไลน์วิธีปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ Vehicle Routing Problem (VRP)

  Interest

  การจัดการโลจิสติกส์ , การจัดการคลังสินค้า , การบริหารโครงการ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 10322 ชั้น 3 อาคาร10
   • ห้องห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคาร10

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)