การผลิตเซลล์ยีสจากกากน้ำตาลแหล่งต่าง ๆ ที่องค์ประกอบต่างกัน