โครงการแผนงานการเลือกกากน้ำตาลชนิดต่าง ๆ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง