การเพิ่มประสิทธิภาพและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ของกระเบื้องหลังคาซีเมนต์เส้นใยปาล์มผสมยางเพื่อการใช้งานในบ้านตัวอย่าง