การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร ระบบปัญญาประดิษฐ์ และระบบแดซบอร์ดสำหรับโครงการส่งน้ำ