การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นแบบของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการผลิตแบบมีส่วนร่วม