ฐานข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใยใบสับปะรดพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปลูกในพื้นที่ประเทศไทย