โครงการวิจัยกระบวนการบำรุงรักษาตามความเสี่ยง (Risk Based Maintenance) ของอุปกรณ์สวิตช์เกียร์

Publish Year National Journal 1
2021 exนายณัฏฐพงศ์ ศรแจ่ม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการ CFAE สาหรับการประเมินสภาพฉนวนกระดาษชุบนามันของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 44-56
Publish Year National Conference 1
2021 exนายณัฏฐพงศ์ ศรแจ่ม, inดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Condition Assessment of Oil-Impregnated Paper Insulation of Transformers by Using CFAIndex and Degree of Polymerization", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 44, 17 - 19 พฤศจิกายน 2021, เมืองน่าน น่าน ประเทศไทย