การยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อศักยภาพทางการค้า