การยกระดับคุณภาพทางจุลชีววิทยาและการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม