ศักยภาพของกล้าเชื้อบริสุทธิ์และเอมีนออกซิเดสจากเมล็ดถั่วลันเตางอกในการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม