การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exPyone Pyone AYE, inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Phosphorus Solubilizing Bacteria on Soil Available Phosphorus and Growth and Yield of Sugarcane", Trends in Sciences (Walailak Journal of Science and Technology), ปีที่ 18, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2021, หน้า 1-9