การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินปลูกอ้อยในจังหวัดสระแก้ว

Publish Year National Journal 2
2021 inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฉัตราภรณ์ ทองปนแก้ว, exชนิดาภา ธนะศรีรางกูร, "การศึกษาความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย โดยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตในสภาพโรงเรือนเพื่อการพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021, หน้า 109-118
2019 exซูไรยา มัชปอ, inดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียละลายฟอสเฟตต่อความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดิน และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยตามศักย์ผลิตภาพดินในจังหวัดสระแก้ว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 77-88