โครงการลดการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกกรณีศึกษา การเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Publish Year International Journal 1
2019 exSupattra Buasaengchan, exSomchai Pengprecha, exPakpachong Vadhanasindhu, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องเก็บเกี่ยวใบมันสำปะหลัง", International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 39-48
Publish Year National Conference 2
2021 exเสาวคนธ์ ดําเนิน, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, "ปัจจัยการทำงานของรถเกี่ยวนวดข้าวที่มีผลต่อการสูญเสียในกระบวนการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exสหชาติ เลิศศิริเภสัช, inดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์, inนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, "การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดข้าวด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 57, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย