Conference

Article
การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานของรถเก่ียวนวดข้าวด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 57 (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-